סקר שכר נושאי משרה

מבנה שכר בכירים הוא אחד מהכלים המרכזיים העומדים בפני חברה כדי למשוך אליה מנהלים איכותיים, לתמרץ אותם לבצע את תפקידם לאורך זמן ובאופן שישרת את טובת החברה. זה נכון לא רק לגבי נושאי מפתח בכירים בחברה אלא גם לדרגי הביניים ולתפקידים מסוימים אחרים.  סקר שכר אפוא הנו אמצעי חשוב לבניית תוכניות שכר, הטבות ותגמולים, התומך בהנהלות חברה, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר והטבות. הסקר משמש ככלי השוואתי ותומך החלטות הבוחן את המציאות בארץ ובעולם בנוגע לרמות השכר והתגמולים המקובלים בענף, במקצוע ובתפקיד.

כך למשל, בחברות מדווחות (חברות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה ו/או הנפיקו אג"ח לציבור), ובכפוף לתיקון 20 לחוק החברות המטפל בנושא תגמול מנהלים, מתנהל תהליך מוסדר ושקוף של קבלת החלטות התגמול בחברות, שתפקידו לחזק את הקשר בין מבנה התגמול של נושאי המשרה לבין ביצועי החברה המנוהלת על ידי אותם נושאי משרה. במסגרת זו קובעות החברות מדיניות תגמול ארוכת טווח הקושרת בין שכר הבכירים לביצועי החברה וקבע מנגנונים שונים לאישור תנאי השכר לנושאי המשרה.

הדיון במדיניות התגמול נערך בוועדת התגמול ובדירקטוריון של החברות הציבוריות, בשים לב לתנאי ההעסקה ולהסכמי העסקה הנוכחיים הקיימים בחברה במועד אישור מדיניות תגמול זו. לצורך בחינת תנאי הכהונה, נדרש לבצע השוואה לשוק (Benchmark) – סקר נתונים השוואתי לשכר המקובל בשוק הרלוונטי לתפקידים דומים בחברות דומות.

  •  לצורך ההשוואה יש לבחור חברות ציבוריות ישראליות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א, אשר בעלות מאפיינים פיננסיים דומים (ככל האפשר) כגון – שווי שוק, הכנסות ורווח תפעולי וכו'.
  • סקר השכר יכלול את ביצועי החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה בהתאם לפרמטרים פיננסיים נבחרים.
  • ההשוואה תקיף את כל מרכיבי סך התגמול ויוצגו בה (ככל שהמידע קיים): הטווח המקובל לעלות השכר בתפקידים דומים, במונחי עלות לחברה (כולל התפלגות בתוך הטווח); התנאים הנלווים המקובלים בשוק; הטווח המקובל למענקים שנתיים והטווח המקובל לתגמול הוני וסך התגמול.

משרדנו מתמחה בהכנת סקר נושאי משרה או במילים אחרות סקר שכר השוואתי (Benchmark) לבחינת סבירות תנאי התגמול של נושאי משרה בכירים בחברה, הכולל ניתוח סטטיסטי של תנאי התגמול המקובלים לנושאי משרה בכירים בחברות בעלות מאפייני פעילות דומים.